Rowerowe Lodzkie Logo
wojewódzki
rower publiczny


Deklaracja dostępności
Projekt "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

rowerowe łódzkie

Projekt nr UDA-RPLD.03.01.02 -10-0005/17-00 „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim” nazwa marketingowa „Rowerowe Łódzkie”, zrealizowany został w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny Transport Miejski, Poddziałanie III.1.2. Niskoemisyjny Transport Miejski.

Dofinansowanie projektu wynosi:

Całkowita wartość projektu: 4 206 028,04 zł

Wydatki kwalifikowane: 3 180 376,45 zł

Wkład własny (koszty kwalifikowalne): 159 018,94 zł

Dotacja z UE (85 %): 2 703 320,00 zł

Dotacja z Budżet Państwa: 318 037,51 zł

Realizacja projektu: 01.10.2017 r. – 31.10.2019 r.

Projekt jest współfinansowany z RPO WŁ na lata 2014 - 2020

0

stacji rowerowych

Stacje rowerowe

0

parkingów rowerowych

Stacje rowerowe

0

rowerów

Rowery

integracja

z transportem publicznym

Stacje rowerowe

wojewódzki rower publiczny

Wojewódzki rower publiczny jest kolejnym dostępnym dla mieszkańców województwa publicznym środkiem transportu, umożliwiającym poruszanie się  po regionie: do pracy,
do szkół oraz w celach turystycznych. Rowerem dojedzie się do stacji/przystanków kolejowych bez konieczności zabierania go do pociągu.

Projekt „Rowerowe Łódzkie” zrealizowany został w formule partnerskiej. Partnerzy Projektu są to jednostki samorządowe zlokalizowane przy trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej:
Województwo Łódzkie (Lider Projektu), Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola, Zgierz.

Lider Projektu: Województwo Łódzkie,

Partnerzy Projektu: Koluszki, Kutno, Łask, Łowicz, Łódź, Pabianice, Sieradz, Skierniewice, Zduńska Wola, Zgierz

cele projektu

W ramach Projektu na terenie województwa łódzkiego powstał jednolity system wypożyczalni roweru publicznego, dodatkowo stworzona została sieć parkingów rowerowych przy stacjach i przystankach kolejowych umożliwiająca proste i szybkie przesiadanie się z roweru do pociągu.

cel bezpośredni projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego będących partnerami projektu za sprawa podniesienia jego jakości : elastyczności, dostępności i zakresu oferty, integracji multimodalnej miedzy poszczególnymi środkami transportu miejskiego i transportem dowozowym regionalnym w szczególności kolejowym organizowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

cele pośrednie projektu to:

  • Zwiększenie integracji wewnętrznej i dostępności komunikacyjnej miast i ich obszarów funkcjonalnych, przyczyniając się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz poprawy dostępu do rynku pracy , edukacji, i usług społecznych.
  • Zapewnienie spójności systemu transportowego aglomeracji poprzez system węzłów ntermodalnych zapewniających efektywne wykorzystanie różnych środków transportu.
  • Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu transportu publicznego za sprawą zwiększenia liczby pasażerów i ograniczenia liczby przewożonych rowerów w transporcie publicznym,
  • Zmniejszenie ruchu samochodowego w podróżach międzymiastowych, a także ma krótki dystans w obszarze miast, prowadząc do ograniczenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko w aspekcie wykorzystania możliwości proekologicznych transportu publicznego rowerowego, miejskiego i kolejowego. Obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza,
  • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miast województwa za sprawą promocji aktywnego trybu życia i przejazdów rowerem do kolei,
  • Obniżenie kosztów kongestii powstałych w wyniku niewydolności układu drogowego poprzez odciążenia układu drogowego.

efekty projektu

W ramach Projektu w 10 miastach partnerskich zlokalizowanych przy trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, tj w Koluszkach, Kutnie, Łasku, Łowiczu, Łódź, Pabianicach, Sieradzu, Skierniewicach, Zduńskiej Woli oraz w Zgierzu, powstał System Wojewódzkiego Roweru Publicznego „Rowerowe Łódzkie”, wyposażony w rowery IV generacji, parkingi i stacje rowerowe

W ramach systemu „Rowerowe Łódzkie” mieszkańcy będą mogli korzystać z:

0

parkingów rowerowych na rowery prywatne

0

stacji naprawy rowerów przy parkingach

0

stacji rowerowych

0

rowerów IV generacji wyposażonych w terminalne

System Wojewódzkiego Roweru Publicznego „Rowerowe Łódzkie” jest pierwszym w skali kraju system oferującym mieszkańcom możliwość korzystania na terenie 10 miast partnerskich w województwie z rowerów IV generacji przez cały rok.

Każdy rower IV generacji wyposażony jest w terminal umożliwiający wypożyczenie i zwrot roweru na trzy sposoby poprzez aplikację mobilną, kartę zbliżeniową – bezstykową, lub telefonicznie na nr Centrum Kontaktu. Dodatkowo rowery posiadają GPS oraz elektrozamek w postaci blokady tylnego koła.

Rowery są typu klasycznego, miejskiego z niskim przekrojem z wygodnym siodełkiem co oznacza, że będą dostępne dla Pań i Panów, będzie możliwość regulacji wysokości siodełka. Mieszkańcy będą mogli przewieść niewielki bagaż do 5 kg w koszyku umieszczonym z przodu roweru.

Schemat roweru

parkingi rowerowe

Na terenie Województwa Łódzkiego powstało 15 parkingów rowerowych na rowery prywatne w tym:

łódź

8 parkingów

koluszki

5 parkingów

łowicz

1 parking

sieradz

1 parking

Każdy z parkingów wyposażony jest w 6 U-kształtnych stojaków na rowery. Obok parkingów ustawione zostały stacje napraw, tak aby każdy z mieszkańców łódzkiego miał możliwość dokonania we własnym zakresie drobnych napraw swojego jednośladu. Stacje napraw mają uchwyt do zawieszenia roweru, komplet podstawowych kluczy oraz pompkę dzięki której, będzie można napompować nie tylko koła do roweru ale także koła do wózka dziecięcego czy inwalidzkiego.

stacje rowerowe

Stacje rowerowe wyposażone są również w U-kształtne stojaki na rowery w zależności od stacji będzie ich 12 lub 15. Na każdej stacji ustawiona została tablica informacyjna zawierająca opis systemu „Rowerowe Łódzkie” w tym: ilość stacji u danego partnera projektu, mapę z lokalizacjami stacji, regulamin wypożyczeń, instrukcję korzystania z systemu, dane centrum kontaktu, adresy strony internetowej systemu i sposób pobrania aplikacji na urządzenia mobilne. Stacje będą całodobowo monitorowe poprzez kamery do monitoringu.

Lokalizacje stacji rowerowych systemu "Rowerowe Łódzkie"

0

stacji rowerowych

Stacje rowerowe

0

parkingów rowerowych

Stacje rowerowe

0

rowerów

Rowery

integracja

z transportem publicznym

Stacje rowerowe
partnerzy stacje rowery
Partnerzy Stacje Rowery
koluszki 22 126
kutno 13 110
łask 6 48
łowicz 12 96
łódź 14 140
pabianice 14 122
sieradz 12 104
skierniewice 9 72
zduńska wola 12 96
zgierz 11 88

Lokalizacje stacji rowerowych u partnerów projektu

koluszki
kutno
łask
łowicz
łódź
pabianice
sieradz
skierniewice
zduńska wola
zgierz

podpisanie umowy z nb serwis sp. z o.o. na „Dostawę, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksową eksploatację systemu samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych” .

umowa

W dniu 24 lipca 2018r. w obecności wszystkich Partnerów Projektu, zawarta została umowa z firmą NB Serwis sp. z o. o. na „Rowerowe Łódzkie”.

zakres finansowy kontraktu z nb serwis sp. z o. o.

Kontrakt z firmą NB Serwis sp. z o. o. jest na łączną kwotę 23.860.770,00 zł brutto, (netto 19 399 000,00) w tym:
3 750 270,00 zł brutto, (netto 3 049 000,00 zł), na dostawę i uruchomienie systemu wypożyczalni oraz parkingów rowerowych, która jest dofinansowana z RPO WŁ na lata 2014-2020 w 85%,
20 110 500,00 zł brutto (netto 16 350 000,00 zł ) na utrzymanie systemu przez okres 6 lat do 2024 roku.

terminy

parkingi rowerowe to 2 miesiące od podpisania z umowy,
uruchomienie systemu wypożyczalni roweru publicznego to 3,5 miesiąca od podpisania z umowy
utrzymanie system roweru publicznego od uruchomienia systemu przez okres 6 lat, do roku 2024.
System wypożyczalni roweru publicznego „Rowerowe Łódzkie” czynny będzie przez cały rok.